Adatvédelmi Irányelvek

Az Alkalmazás Személyes Adatokat gyűjt Felhasználótól.

 

Tulajdonos és Adatkezelő

Blocktopus Enterprise Ltd.,
2nd Floor O’Neal Marketing Associates Building, Wickham’s Cay II
P.O. Box 3174
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
VG1110
Tulajdonos e-mail elérhetősége: [email protected]

 

Gyűjtött Adatok Köre

Az Alkalmazás vagy harmadik felek által gyűjtött Személyes Adatok típusai közé a következők tartoznak:

 • különféle adatok;
 • e-mail címek;
 • Nyomkövetők („tracker”-ek);
 • Használati Adatok;
 • felhasználók száma;
 • város;
 • eszközinformációk;
 • munkamenet-statisztikák;
 • földrajzi szélességi fok (a város szerint);
 • földrajzi hosszúsági fok (a város szerint);
 • böngészőinformációk.

 

Kosármenedzserek esetében a következő adatokat gyűjtjük:

 • Szakmai tapasztalat,
 • dokumentumok listája: releváns diploma, kereskedési előzmények dokumentációja

 

Kosármenedzser tudomásul veszi, hogy végre kell hajtanunk egy KYC (know-your-customer, ismerd meg az ügyfeled) folyamatot, amelyet egy harmadik fél, a Sumsub biztosít. Adatvédelmi irányelveik ezen a linken megtekinthetők.


A gyűjtött Személyes Adatok egyes típusaira vonatkozó teljes körű részleteket ezen Adatvédelmi Irányelvek megfelelő szakaszai vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő specifikus magyarázó szövegek tartalmazzák.


A Személyes Adatokat Felhasználó saját akaratából szolgáltatja, vagy – a Használati Adatok esetében – az Alkalmazás használata során Tulajdonos automatikusa gyűjti be.


Eltérő rendelkezés hiányában az Alkalmazás által kért valamennyi adat kötelező, és az adatszolgáltatás elmulasztása lehetetlenné teheti az Alkalmazás szolgáltatásainak nyújtását. Azokban az esetekben, mikor az Alkalmazás egyértelműen közli, hogy az adott adatok nem kötelezőek, Felhasználó szabadon dönthet úgy, hogy nem bocsátja Tulajdonos rendelkezésére ezen adatokat. Ebben az esetben az adatok közlésének elmaradása nincs következménnyel a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére.


Felhasználó, amennyiben bizonytalan a kötelezően megadandó adatok körét illetően, Tulajdonoshoz fordulhat információért.

Az Alkalmazás és harmadik felek szolgáltatásainak tulajdonosai által alkalmazott Cookie-k – vagy más Nyomkövető Eszközök – használatának célja Felhasználó által igényelt Szolgáltatás nyújtása, továbbá minden egyéb, a jelen dokumentumban és – amennyiben rendelkezésre áll – Cookie Szabályzatban leírt cél.


Felhasználó a felelős minden, az Alkalmazáson keresztül Felhasználó által megszerzett, közzétett és megosztott, harmadik felekre vonatkozó Személyes Adatért, és Felhasználó megerősíti, hogy rendelkezik a harmadik fél hozzájárulásával az Adatok Tulajdonos részére történő átadásához.

 

Az adatkezelés módja és helye

A feldolgozás módszerei

Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy jogosulatlan megsemmisítésének megakadályozása érdekében. Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy egyéb IT eszközök segítségével történik, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárásoknak és módszereknek a követésével. Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatok hozzáférhetők lehetnek az Alkalmazás működéséhez kötődő feladatokat ellátó személyek (adminisztráció, értékesítés, marketing, jog, rendszeradminisztráció) vagy külső szereplők (pl. harmadik fél technikai szolgáltatók, email szolgáltatók, tárhely-szolgáltatók, IT cégek, kommunikációs ügynökségek) számára. Az adatfeldolgozók körét Tulajdonos jelöli ki. Ezen adatfeldolgozók köréről Felhasználó bármikor jogosult naprakész információt kérni Tulajdonostól.

Az adatfeldolgozás jogalapja

Tulajdonos Felhasználóra vonatkozóan Személyes Adatokat kezelhet, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Felhasználó hozzájárulását adta egy vagy több konkrét célra. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében Tulajdonos feldolgozhat Személyes Adatokat mindaddig, amíg Felhasználó nem tiltakozik a feldolgozás ellen („opt-out”), anélkül, hogy Tulajdonosnak Felhasználó hozzájárulására vagy az alábbi jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Személyes Adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik;
 • az adatok szolgáltatása a Felhasználóval kötött megállapodás és/vagy annak előszerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás Tulajdonos jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés közérdekből történik, vagy Tulajdonos hivatali hatáskörben végzett feladatához kapcsolódik;
 • az adatkezelés Tulajdonos vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges.


Tulajdonos minden esetben közreműködik az adatfeldolgozásra vonatkozó konkrét jogalap tisztázásában, különösen annak meghatározásában, hogy a Személyes Adatok szolgáltatása törvényi kötelezettség miatt, vagy a szerződés létrejöttéhez szükséges-e.

Adatfeldolgozás helye

Az adatfeldolgozás Tulajdonos telephelyein és egyéb olyan helyszíneken történhet, ahol az adatfeldolgozásban részt vevő felek egyébként is megtalálhatók.


Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adattovábbítás magában foglalhatja Felhasználó adatainak más országba történő továbbítását. Az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről további információt Felhasználó a Személyes Adatok feldolgozásáról szóló szakaszban találhat.


Felhasználó jogosult továbbá tájékozódni az Európai Unión kívüli országba történő, valamint a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó, két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezethez (mint például az ENSZ) történő adattovábbítás jogalapjáról is, valamint azokról a biztonsági intézkedésekről, amelyeket Tulajdonos az adatok védelme érdekében hozott.


Amennyiben ilyen adattovábbításra kerül sor, Felhasználó a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhat vagy Tulajdonosnál érdeklődhet a kapcsolatfelvételi szakaszban megadott elérhetőségeken.

Megőrzési idő

A Személyes Adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, ameddig a gyűjtésük célja azt megköveteli.


Mégpedig:

 • Tulajdonos és Felhasználó közötti szerződés teljesítésével kapcsolatos célokra gyűjtött Személyes Adatokat addig kell megőrizni, amíg a szerződést teljes mértékben végre nem hajtják.
 • Tulajdonos jogos érdekeinek érvényesítése érdekében gyűjtött Személyes Adatokat addig kell megőrizni, amíg ezek ezen célok megvalósításához szükségesek.


Felhasználó Tulajdonos jogos érdekeiről konkrét információhoz e dokumentum releváns szakaszaiban, vagy Tulajdonossal kapcsolatba lépve juthat. Tulajdonos jogosult Felhasználó Személyes Adatainak hosszabb ideig történő megőrzésére, amennyiben Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Tulajdonos ezen jogosultsága megszűnik, amennyiben Felhasználó az erre vonatkozó hozzájárulását visszavonta. Továbbá Tulajdonos köteles lehet Felhasználó Személyes Adatait hosszabb idegi megőrizni hatósági utasításra is, illetve, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


A megőrzési időszak lejártával a Személyes Adatokat törölni kell. Ennélfogva a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog nem érvényesíthető a megőrzési időszak lejárta után.

Az adatfeldolgozás céljai

Felhasználóval kapcsolatos adatok gyűjtése annak érdekében történik, hogy lehetővé tegye Tulajdonos számára a Szolgáltatás nyújtását, jogi kötelezettségeinek teljesítését, a végrehajtási kérelmekre való reagálást, valamint saját, felhasználói, vagy harmadik felek jogainak és érdekeinek érvényesítését, illetve a rosszindulatú vagy csalárd tevékenységek észlelését, valamint a következőket: adattovábbítás az EU-n kívülre, kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése, hőtérképezés és munkamenet-rögzítés, valamint analitika.


Az egyes célokból felhasznált Személyes Adatokkal kapcsolatos további részleteket Felhasználó a „Személyes Adatok feldolgozásának részletei” szakaszban találhat.

Személyes Adatok feldolgozásának részletei

A Személyes Adatok gyűjtése az alábbi célokból és az alábbi szolgáltatások igénybevételével történik:

Analitikák

Ezen szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik Tulajdonos számára a webes forgalom figyelését és elemzését, és felhasználhatók a Felhasználó viselkedésének nyomon követésére.

Google Analytics 4

A Google Analytics 4 egy webanalitikai szolgáltatás, melyet a Google LLC vagy a Google Ireland Limited nyújt, attól függően, hogy Tulajdonos hogyan kezeli az adatfeldolgozást. A Google a gyűjtött adatokat felhasználja az Alkalmazás használatának nyomon követésére és elemzésére, tevékenységjelentések készítésére és más Google szolgáltatásokkal való megosztására. A Google felhasználhatja a gyűjtött adatokat saját hirdetési hálózatában a reklámjainak kontextusba helyezésére és személyre szabására. A Google Analytics 4-ben az IP-címek közvetlenül azok begyűjtésekor kerülnek felhasználásra, majd az adatok adatközpontban vagy szerveren történő naplózása előtt törlésre kerülnek. Felhasználó többet megtudhat a Google hivatalos dokumentációjából.


Feldolgozott Személyes Adatok: böngészőinformáció; város; eszközinformáció; a város földrajzi szélességi foka; a város földrajzi hosszúsági foka; felhasználók száma; munkamenet-statisztikák; nyomkövetők; Használati Adatok.


Adatfeldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás; Írország – Adatvédelmi IrányelvekLeiratkozás

Adattovábbítás az EU-n kívülre

Tulajdonos az EU-n belül gyűjtött Személyes Adatokat csak konkrét jogalap esetén jogosult harmadik országoknak (vagyis bármely olyan országnak, amely nem az EU része) továbbítani. Az ilyen adatátvitel az alábbiakban leírt jogalapok egyikén alapul.


Felhasználó Tulajdonosnál érdeklődhet arról, hogy melyik szolgáltatásra melyik jogalapot kell alkalmazni.

Hozzájáruláson alapuló adattovábbítás külföldre

Ha ez a jogalap, Felhasználó Személyes Adatai csak akkor továbbíthatók az EU-ból harmadik országokba, ha Felhasználó kifejezetten hozzájárult az ilyen adattovábbításhoz, miután tájékoztatást kapott az adattovábbításból eredő lehetséges kockázatokról, a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányáról. Ilyen esetekben Tulajdonos megfelelően tájékoztatja Felhasználót és ezen Alkalmazáson keresztül gyűjti be Felhasználó kifejezett beleegyezését.


Feldolgozott Személyes Adatok: különböző típusú adatok.

Hőtérképezés és munkamenet-rögzítés

A hőtérkép-szolgáltatások arra szolgálnak, hogy megjelenítsék az Alkalmazás azon területeit, amelyeket Felhasználó a leggyakrabban használ. Ez megmutatja, hogy hová összpontosul a felhasználók érdeklődése. Ezen szolgáltatások lehetővé teszik a webforgalom figyelését és elemzését, valamint nyomon követhetik Felhasználó viselkedését. E szolgáltatások némelyike rögzítheti a munkameneteket, és későbbi vizuális lejátszás céljából elérhetővé teheti azokat.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

A Hotjar egy munkamenet-felvételi és hőtérkép-szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. nyújt. A Hotjar tiszteletben tartja az általános „Do Not Track” fejléceket. Ez azt jelenti, hogy a böngésző közölheti a scriptjével, hogy ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot. Ez egy olyan beállítás, mely az összes nagyobb böngészőben elérhető. A Hotjar leiratkozási információit itt találja.


Feldolgozott Személyes Adatok: nyomkövetők; Használati Adatok; különféle, a Szolgáltatás Adatvédelmi Irányelveiben meghatározott adatok.


Adatfeldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás.

Kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése

Ez a szolgáltatástípus lehetővé teszi e-mail, telefonos és egyéb kapcsolattartási adatokból álló adatbázisok kezelését Felhasználóval való kommunikáció céljából. Ezek a szolgáltatások arról is gyűjthetnek adatokat, hogy Felhasználó mikor tekintette meg az üzenetet és mikor lépett interakcióba vele, például az üzenetben szereplő linkekre kattintva.

MailerLite (UAB „Mailerlite”)

A MailerLite az UAB „Mailerlite” által nyújtott e-mail cím kezelő és üzenetküldő szolgáltatás.


Feldolgozott Személyes Adatok: email cím.


Adatfeldolgozás helye: Litvánia – Adatvédelmi Irányelvek.

Felhasználó jogai

Felhasználó Tulajdonos által kezelt adataival kapcsolatban bizonyos jogokat gyakorolhat.


Felhasználónak joga van különösen a következőkre:

 • Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Amennyiben Felhasználó korábban hozzájárulását adta Személyes Adatai feldolgozásához, akkor joga van annak visszavonására is.

 • Felhasználó tiltakozhat adatai feldolgozása ellen. Felhasználónak joga van tiltakozni adatai feldolgozása ellen, amennyiben az adatfeldolgozás nem hozzájáruláson alapul. További részletek az erre a célra szolgáló alábbi szakaszban találhatók.

 • Felhasználó hozzáférhet az adataihoz. Felhasználónak joga van megtudni, hogy az adatait Tulajdonos feldolgozza-e, tájékozódni a feldolgozás bizonyos szempontjairól és másolatot kapni a feldolgozás alatt álló adatairól.

 • Felhasználó ellenőrizheti adatait és azok helyesbítését kérheti. Felhasználónak joga van ellenőrizni adatai pontosságát és kérni annak frissítését vagy korrekcióját.

 • Felhasználó korlátozhatja feldolgozott adatai körét. Felhasználónak bizonyos körülmények esetén jogában áll korlátozni adatai feldolgozását. Ebben az esetben Tulajdonos nem használhatja fel Felhasználó adatait más célra, mint a tárolás.

 • Felhasználó kérheti Személyes Adatai törlését vagy más módon történő eltávolítását. Felhasználónak joga van bizonyos körülmények esetén Tulajdonostól adatai törlését kérni.

 • Felhasználó megkaphatja adatait és áttöltetheti más adatkezelőhöz. Felhasználónak joga van adatait strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni – és ha technikailag megvalósítható – akadálytalanul továbbítani azt egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatokat automatizáltan dolgozzák fel és a feldolgozás a felhasználó hozzájárulásán, a felhasználóval kötött szerződésen vagy annak előzetes kötelezettségein alapul.

 • Felhasználó panaszt nyújthat be. Felhasználónak joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog részletei

Amennyiben a Személyes Adatok kezelésére közérdekből, vagy Tulajdonos által hivatali jogkörben kerül sor, vagy Tulajdonos jogos érdekéből adódóan történik, Felhasználó tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen, azonban tiltakozását az adott helyzetre vonatkozó indoklással kell alátámasztania.


Felhasználó tisztában van azzal, hogy Személyes Adatainak közvetlen üzletszerzési céllal történő feldolgozása esetén bármikor, indoklás nélkül tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen. Felhasználó Személyes Adatainak Tulajdonos által közvetlen marketingcélra történő feldolgozására vonatkozóan további információt Felhasználó jelen dokumentum megfelelő szakaszában talál.

Jogok gyakorlásának módja

Felhasználó jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül intézheti Tulajdonos felé felhasználói jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét. Ezen kérelmek díjmentesen benyújthatók és Tulajdonos a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül köteles érdemben elbírálni.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi lépések

Az Alkalmazás vagy a kapcsolódó Szolgáltatások jogszerűtlen használata esetében Tulajdonos ezzel összefüggésben felhasználhatja Felhasználó Személyes Adatait jogi célokra a bíróságon, vagy a jogi eljárást előkészítő szakaszokban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tulajdonos a hatóságok kérésére köteles lehet nyilvánosságra hozni Felhasználó Személyes Adatait.

További információk Felhasználó Személyes Adatairól

Jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő információkon túlmenően az Alkalmazás kiegészítő és kontextus specifikus információt nyújthat különösen a Szolgáltatással és a Személyes Adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplózás és -karbantartás

Működési és karbantartási célokból az Alkalmazás és bármely, harmadik fél által nyújtott szolgáltatás gyűjthet olyan fájlokat, amelyek az alkalmazással való interakciókat rögzítik (rendszernaplók), valamint egyéb Személyes Adatokat (például az IP-címet) használhatnak fel erre a célra.

Jelen szabályzatban nem szereplő információk

Felhasználó Személyes Adatainak gyűjtésére és feldolgozására vonatkozóan bármikor további tájékoztatást kérhet Tulajdonostól. Tulajdonos kapcsolattartási adatai jelen dokumentum elején találhatók.

Ne kövessenek („Do Not Track”) kérelmek kezelése

Az Alkalmazás nem támogatja a „Do Not Track” kérelmeket. Arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazás által használt harmadik féltől származó szolgáltatások miként kezelik a „Do Not Track” kérelmeket, azok adatvédelmi szabályzatából tájékozódhat.

Jelen Adatvédelmi Irányelvekben bekövetkező változások

Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa jelen Adatvédelmi Irányelveket. Erről Tulajdonos ezen a weboldalon értesíti Felhasználót, esetlegesen Alkalmazáson belüli értesítést küld, és/vagy – amennyiben technikailag és jogilag lehetséges – értesítést küld Felhasználónak Tulajdonos rendelkezésére álló valamely elérhetőségén keresztül. Felhasználó felelőssége jelen oldalt rendszeresen ellenőrizni és nyomon követni ennek változásait. Az utolsó módosítás dátuma jelen dokumentum alján található.


Amennyiben a módosítások Felhasználó hozzájárulása alapján végzett feldolgozási tevékenységeket érintenek, Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást gyűjt Felhasználótól.

Definíciók és jogi hivatkozások

Személyes Adat (vagy Adat)

Bármilyen információ, amely közvetlenül, közvetett módon, vagy más információval összefüggésben – beleértve a személyi igazolvány számot is – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati Adat

Automatikusan gyűjtött információk Alkalmazáson keresztül (vagy a harmadik felek által nyújtott, az Alkalmazásban használt szolgáltatások), amelyek tartalmazhatják: a felhasználók által az Alkalmazás használatához felhasznált számítógépek IP-címeit vagy domain neveit, az URI címeket (Egységes Erőforrás Azonosító, Uniform Resource Identifier), a kérés időpontját, a kérést a szerverhez benyújtó módszert, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver válaszának numerikus kódját (sikeres eredmény, hiba stb.), a forrásországot, Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer jellemzőit, a látogatások időbeli részleteit (pl. az Alkalmazáson belül az oldalakon töltött idő) és a részleteket az Alkalmazáson belüli útvonalról (különös tekintettel az meglátogatott oldalak sorrendjére), és más paramétereket a készülék operációs rendszerére és/vagy Felhasználó IT környezetére vonatkozóan.

Felhasználó

Az Alkalmazást használó személy, aki – eltérő rendelkezés hiányában – megegyezik Adatkezelés Érintettjével.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Adatkezelés Érintettje

Az a természetes személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, aki/amely Tulajdonos nevében Személyes Adatok feldolgozását végzi jelen Adatvédelmi Irányelvekben foglaltaknak megfelelően.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes Adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, beleértve a biztonsági intézkedéseket is ezen Alkalmazás működésével és használatával kapcsolatban. Az Adatkezelő, ha nincs másképp megjelölve, az Alkalmazás Tulajdonosa.

Alkalmazás

Eszközök, melyek Felhasználó Személyes Adatait gyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás

Az ezen Alkalmazás által nyújtott szolgáltatás, ahogy az a vonatkozó általános szerződési feltételekben (ha elérhetőek) és ezen a webhelyen/alkalmazásban leírásra került.

Európai Unió (vagy EU)

Egyéb rendelkezés hiányában a dokumentumban az Európai Unióra vonatkozó minden hivatkozás magában foglalja az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség összes aktuális tagállamát.

Cookie (vagy Süti)

A cookie-k Felhasználó böngészőjében tárolt, kis adathalmazokból álló nyomkövetők.

Nyomkövető (vagy Nyomkövető Eszköz)

A nyomkövető bármely olyan technológiát jelöl – pl. Cookie-k, egyedi azonosítók, webes jelzők (web beacon), beágyazott szkriptek, e-címkék és ujjlenyomatok –, amely lehetővé teszi Felhasználó nyomon követését, például a felhasználó készülékén tárolt információhoz való hozzáférés révén.

Jogi információk

Ez a nyilatkozat több jogszabály alapján készült, beleértve az (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, General Data Protection Regulation, GDPR) 13/14. cikkelyét is.


Jelen Adatvédelmi Irányelvek kizárólag erre az Alkalmazásra vonatkozik, ha a dokumentumban másként nem szerepel.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 15.

Privacy Policy

Blocktopus Enterprise Ltd.,
2nd Floor O’Neal Marketing Associates Building,
Wickham’s Cay II
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
VG1110